นโยบายการจัดส่งและ
รับประกันสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

ฟรี! ค่าจัดส่งทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
บ้านกรองน้ำ โดยการจัดส่งสินค้ามี 4 แบบ ดังนี้

การรับประกันสินค้า

*การรับประกันทุกประเภทไม่รวมค่าบริการและค่าอะไหล่*

 • เครื่องกรองน้ำดื่ม รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
 • ตู้กรองน้ำดื่ม รับประกันตัวเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 • เครื่องกรองน้ำใช้ รับประกันถังกรอง 3 ปี หัววาล์ว 1 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
 • ไส้กรองน้ำ รับประกัน 1 เดือน (ยกเว้นไส้กรองเซรามิค)
 • หลอด UV รับประกันแตก 1 เดือน (สามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อหรือก่อนการติดตั้ง)
 • ชุดก๊อกระบบ Manual, สายน้ำ รับประกัน 1 ปี
 • การรับประกันสินค้าจะนับจากวันที่ทางบริษัทฯ บริการติดตั้งให้ หรือจากใบรับประกันในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนื่องจากความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ หรือเกิดการชำรุดของอะไหล่ใน สภาพการใช้งานตามปกติ
 • การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือพาหนะในการบริการนับจากวันที่บริการติดตั้งแล้ว 30 วัน
 • บริษัทฯ ให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในภายในประเทศเท่านั้น
 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องภายในหรือภายนอกอาคาร ที่มีแสงแดด มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูง จนทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือสีซีดจาง แตกหัก หรือเสื่อม สมรรถภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
 • บัตรรับประกันไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 5.1 รุ่นและหมายเลขที่ระบุในบัตรรับประกันไม่ตรงกับตัวเครื่องที่นำไปซ่อม
  • 5.2 ใบรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติม หรือตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ
 • อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คือ อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • 6.1 อุปกรณ์ประกอบภายใน เช่น ไส้กรองน้ำ สารกรอง เป็นต้น
  • 6.2 จะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ ทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 • เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
  • 7.1 เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอ ของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้า พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์
  • 7.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบจากการแจ้งปัญหาเบื้องต้นก็ตาม
  • 7.3 เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น

เงื่อนไขยกเว้นไม่รับประกัน

 • การใช้งานที่ผิดปกติ การทดลอง การสาธิต การซ่อมเอง การติดตั้งเอง การใช้แรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำผิดไปจากที่ทางบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งการปรับปรุงและการ ดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความผิดพลาด ความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟฟ้าผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ และภัยธรรมชาติอื่นๆ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ในทางทำธุรกิจหรือทางการค้า หรือการใช้น้ำในปริมาณน้ำที่เกินกำหนดของไส้กรองต่างๆ
 • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน
 • หลอด UV รับประกันแตก 1 เดือน (สามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อหรือก่อนการติดตั้ง)
 • รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิวและส่วนประกอบภายนอกซึ่งเกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และ/หรือมีการรับสินค้าไปอยู่ในความครอบครองแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม

Subscribe To Our Newsletter

Sign up for our newsletter to receive latest news, events, promotions and articles before anyone else!